Czym zajmuje się surdopedagogika?

Surdopedagodzy to specjaliści, którzy znajdą miejsce w poradniach psychologiczno-pedagogicznych przy pomocy osobom z zaburzeniami słuchu. Dowiedz się więcej na temat surdopedagogiki i studiów w tym zakresie.

Czym zajmuje się surdopedagogika?

Surdopedagogika jest dziedziną nauki oraz praktyki pedagogicznej, która koncentruje się na edukacji i wsparciu osób z niepełnosprawnością słuchową. Jej głównym celem jest umożliwienie tym osobom pełnego rozwijania swoich zdolności intelektualnych, emocjonalnych i społecznych, pomimo istniejących trudności związanych z słuchem. Osoby z wadami słuchu mogą doświadczać różnorodnych wyzwań w codziennym funkcjonowaniu. Mogą mieć trudności w komunikacji, w nauce języka mówionego, w nawiązywaniu relacji społecznych czy też w uczestnictwie w życiu kulturalnym. Surdopedagogika stara się skutecznie wspierać te osoby w przekraczaniu tych barier i w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Główne obszary działania surdopedagogiki obejmują rozwój komunikacji, wsparcie edukacyjne, rozwijanie umiejętności społecznych, wsparcie emocjonalne i psychologiczne, rozwój umiejętności zawodowych oraz działania profilaktyczne i edukację środowiska. Surdopedagodzy angażują się również w działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie potencjalnym problemom związanym z wadami słuchu oraz edukację społeczeństwa na temat specyfiki tych trudności.

Czym są studia podyplomowe? Co daje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe to rodzaj kształcenia wyższego, które odbywa się po uzyskaniu stopnia wyższego, czyli np. licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Są to specjalistyczne programy edukacyjne, które umożliwiają pogłębienie wiedzy w konkretnym obszarze tematycznym lub nabycie nowych umiejętności zawodowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza zdobycie dodatkowej specjalistycznej wiedzy lub umiejętności w określonej dziedzinie. Jest to dokument potwierdzający odbycie i zakończenie tego konkretnego kursu lub programu studiów. Oznacza to, że absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych.

Surdopegagogika – przygotowanie pedagogiczne po ukończeniu studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych w surdopedagogice obejmuje różnorodne zagadnienia, takie jak metody nauczania języka migowego, komunikację z osobami z wadami słuchu, adaptację materiałów dydaktycznych, psychologię i pedagogikę specjalną dostosowaną do potrzeb tej grupy uczniów oraz praktyczne umiejętności pracy w środowisku szkolnym lub edukacyjnym. Po ukończeniu studiów podyplomowych w surdopedagogice, absolwenci są przygotowani do pracy jako surdopedagodzy w różnych instytucjach edukacyjnych i terapeutycznych. Mogą pracować w szkołach integracyjnych, ośrodkach specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także w organizacjach zajmujących się wsparciem i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością słuchową. Osoby z dysfunkcją słuchu potrzebują pomocy, także w zakresie edukacji. Do wykonywania zawodu nauczyciela potrzebne są studia i odpowiednie przygotowanie – wszystko to określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Pedagogika specjalna, do której zalicza się surdopedagogika to dodatkowe przygotowanie do prowadzenia zajęć i nauczania przedmiotu osoby, które mają problemy ze słuchem.